14° Parçalı bulutlu
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/hocam1/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 129
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/hocam1/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 133

EKMEK – KIRMIZI ET – BEYAZ ET – YOĞURT VE YUMURTA SANDIKLI BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Genel - 10 Mayıs 2019 13:20 A A

EKMEK – KIRMIZI ET – BEYAZ ET – YOĞURT VE YUMURTA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2019/203371

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Ece Mahallesi Konak Caddesi No:1 03500 SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası       : 2725126946 – 2725126112

c) Elektronik Posta Adresi           : ihale@sandikli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebile-

ceği internet adresi (varsa)         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 80.000 adet 400 Gram ekmek, 6.000 kilogram Kırmızı et, 2.000 ki logram Piliç Bonfile, 2.200 kilogram Piliç But, 4.000 kilogram Süzme Yoğurt, 300 Koli 30’lu Yumurta alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    : İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi                                  : Alınacak tüm mallar yıl içerisinde peyder pey alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Sandıklı Belediyesi Ece Mahallesi Konak Caddesi No:1 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                                              : 24.05.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SANDIKLI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sandıklı Belediyesi Ece Mahallesi Konak Caddesi No:1 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bu haber 729 kez okundu.
Genel - 13:20 A A
BENZER HABERLER